baner asystenci2

 

 

Tytuł projektu: „Mam potencjał, chcę działać”

 

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Mam potencjał, chcę działać”
Realizator projektu (lider): Non Profit „Inkubator Pomysłów” Sp. z o.o.
Partner: Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej
Wartość projektu: 1 010 970,70 zł, w tym dofinansowanie wynosi: 859 310,70 zł, wkład własny wynosi: 151 660 zł
Zasięg terytorialny: powiaty województwa dolnośląskiego: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i m. Wałbrzych
Okres realizacji: 01.01.2022 – 30.06.2023
Projekt skierowany jest do 40 osób (25K, 15M) zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób pozostających bez zatrudnienia wymagających w pierwszej kolejności aktywizacji społecznej, jak również do otoczenia osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla udzielenia wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).
W ramach projektu oferowane jest wsparcie w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (poradnictwo psychologiczne), wsparcie w zakresie zwiększenia aktywności w środowisku lokalnym (warsztaty z zakresu wolontariatu, animacji lokalnej, ekonomii społecznej etc., zajęcia aktywizacyjno-reintegracyjne kulturalno oświatowe, zajęcia aktywizacyjno-reintegracyjne sportowo-rekreacyjne), wsparcie o charakterze zawodowym (poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy) oraz wsparcie w zakresie uzyskiwania doświadczeń i umiejętności zawodowych (płatne staże
zawodowe).
Projekt, zaplanowanymi działaniami, przyczynia się do umożliwienia swoim uczestnikom i uczestniczkom rozpoczęcia lub wzmożenia aktywności na polu integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym oraz powrotu na rynek pracy poprzez uzyskanie możliwości uaktualnienia swojej wiedzy i doświadczeń związanych z rynkiem pracy oraz nabyciem nowych doświadczeń zawodowych.

Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu, 58-304, przy ul. Ludowa 1 c pok.208
Informacje na temat projektu udzielane są pod numerem telefonu: 533 676 999 oraz u Partnera projektu: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1 c, 58-304 Wałbrzych, tel.: 74 848 01 00

 

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych dla 26 Kandydatów/Kandydatek na Uczestników/Uczestniczki projektu „Mam potencjał, chcę działać”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89108

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89108?sekcja=oferty

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.1.1/MPCD/NPIP

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla 7 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Mam potencjał, chcę działać”

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89113

 

Informujemy, iż w ramach przedmiotowego zapytania wyłoniono wykonawcę. Szczegóły na:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/89113?sekcja=oferty