Czego dotyczy projekt?

Projekt dotyczy tworzenia nowych miejsc pracy w funkcjonujących firmach i instytucjach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją CT 9

 

Gdzie muszą zamieszkiwać potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektu?

Wsparcie  jest kierowane do osób  zamieszkujących zgodnie z KC teren powiatów kłodzkiego, ząbkowickiego oraz dzierżoniowskiego.

 

Czy wsparciem mogą być objęci bezrobotni, którzy są członkami rodzin przedsiębiorców tworzących miejsca pracy przy wsparciu z projektu?

Nie. Nie mogą być objęci wsparciem w ramach projektu członkowie rodzin w relacji do kuzyna włącznie

 

Czy wsparciem w ramach projektu może być objęta osoba, która wcześniej pracowała w firmie przedsiębiorcy, który chce utworzyć nowe miejsce pracy w ramach projektu?

Nie mogą  być objęci wsparciem byli pracownicy firmy, która zamierza tworzyć nowe miejsce pracy, którzy byli zatrudnieni w danej firmie w okresie ostatnich 6-miesięcy przed podpisaniem z daną osobą bezrobotną nowej umowy o pracę w ramach  projektu

 

Czy osoby bezrobotne starające się o przyjęcie do projektu muszą przejść jakieś obligatoryjne szkolenie?

Nie. Nie mamy zaplanowanych szkoleń dla wszystkich osób chcących wziąć udział w projekcie. Osoby chcące wziąć udział w projekcie obowiązkowo muszą wziąć udział w spotkaniach z  doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy lub, w przypadku osób z niepełnosprawnością, trenerem pracy. Łączna liczba godzin tego wsparcia wynosi około 35 godzin doradczych/osobę

 

W jakim okresie trwa nabór osób do projektu?

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym do wykorzystania miejsc w projekcie. Początek rekrutacji to 22 lipca 2019 roku.

 

Jakie dokumenty musi wypełnić pracodawca tworzący miejsce pracy w ramach projektu?

1. W celu zakwalifikowania się do udziału w Projekcie Pracodawca składa dokumenty rekrutacyjne (Wniosek Pracodawcy) wraz z wymaganymi dokumentami do Biura Projektu w okresie realizacji Projektu. Jeden Pracodawca może zawnioskować w ramach niniejszego projektu maksymalnie do 10 nowych stanowisk pracy, na których zatrudni Uczestników/Uczestniczki Projektu skierowanych przez Realizatorów projektu ( Lidera lub Partnera)

2. Realizatorzy projektu wymagają od Pracodawcy złożenia dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, takich jak:

- dokument rejestracyjny – CEiDG/KRS

- aktualne zaświadczenie o niekaralności  za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tj. Dz.U. 2014, poz. 1417)

-  aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek do ZUS i US

- wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

- pełnomocnictwo do reprezentowania Pracodawcy oraz składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w jego imieniu ( jeśli dotyczy).

-rachunek zysków i strat za ostatni okres rozliczeniowy

- bilans za ostatni okres rozliczeniowy

oraz innych dokumentów wymaganych prawem, związane z  prowadzeniem konkretnej działalności.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Czy udzielane wsparcie w ramach projektu jest pomocą publiczną?

Tak. Jest to pomoc de minimis

 

Jak wysokie wsparcie może uzyskać przedsiębiorca na stworzenie 1 miejsca pracy?

- Wsparcie na doposażenie stanowiska pracy wynosi do 24 000 złotych netto
- dodatkowo można ubiegać się o refundację części kosztów zatrudnienia nowego pracownika w wysokości do:
- 2918,45 zł miesięcznie w przypadku zatrudnienia osoby na pełny etat
- 1608 zł miesięcznie w przypadku zatrudnienia osoby na pół etatu

​Ze względu na fakt, iż w projekcie zaplanowane, wyżej wymienione wsparcie, dotyczy określonej liczby osób, dostępną liczbę należy na bieżąco weryfikować u realizatorów projektu

 

Jak długo pracodawca korzystający ze wsparcia na tworzenie nowego miejsca pracy musi utrzymać nowo utworzone stanowisko pracy?

Wymagana trwałość zatrudnienia wynosi łącznie 15 miesięcy

 

Na jak długo pracodawca może ubiegać się o refundację części kosztów zatrudnienia nowego pracownika ( tzw. subsydiowane zatrudnienie) ?

Od 6 do 12 miesięcy w zależności od kategorii osoby, którą zamierza zatrudnić i dostępności środków finansowanych na udzielenie wsparcia.

 

Czy przedsiębiorca musi zabezpieczyć otrzymane wsparcie na tworzenie nowego miejsca pracy?

Tak. Jest wymagane zabezpieczenie. Weksel plus deklaracja wekslowa obligatoryjnie i dodatkowo
- blokada środków na koncie w wysokości 26 000 złotych
 lub żyranci z zarobkami min. 3800 brutto x 2 osoby
 lub 1 żyrant z zarobkami 6000 brutto.
Zabezpieczenie wnoszone jest na okres 17-stu miesięcy od daty podpisania umowy i utworzenia nowego stanowiska pracy.

 

Co w przypadku, gdy pracownik się zwolni przed upływem 15 miesięcy trwałości projektu?

W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie pracownika, Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia na stworzonym w ramach projektu miejscu pracy, nowej osoby ( Uczestniczki/Uczestnika) projektu w okresie nie dłuższym niż 30 dni od rozwiązania stosunku pracy z poprzednim pracownikiem. W takim przypadku, trwałość stworzonego miejsca pracy zostaje wydłużona o okres kolejnych 30 dni. W przypadku nie zatrudnienia przez Pracodawcę nowego pracownika na stworzone w ramach projektu nowe miejsce pracy w okresie 30 dni od rozwiązania stosunku pracy z poprzednim pracownikiem, Pracodawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich środków przekazanych przez Realizatorów projektu na stworzenie nowego miejsca pracy.

 

Czy środki przekazywane w ramach projektu na utworzenie nowego miejsca pracy są wypłacane przedsiębiorcy po podpisaniu umowy?

Nie. Wszystkie środki pomocowe w ramach projektu wypłacane są w formule refundacji poniesionych wydatków. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca musi w pierwszej kolejności wydać własne środki , a następnie realizator projektu refunduje mu poniesione zgodnie z zapisami wniosku wydatki na zakupione sprzęty, urządzenia oraz wypłaty dla pracownika

 

Czy środki na doposażenie miejsca pracy pokrywają całość wydatków związanych z dokonywanymi zakupami?

Nie. Wydatki na doposażenie miejsca pracy są kwotami netto!!!!

Vat jest niekwalifikowany w ramach tego projektu. W praktyce oznacza to, że z dostarczonej przez przedsiębiorcę faktury na której widnieją koszty zakupów poszczególnych maszyn i urządzeń, w ramach refundacji realizator projektu zrefunduje WYŁĄCZNIE WYDATKI NETTO.
Vat musi pokryć z własnych środków przedsiębiorca

 

Ile nowych miejsc pracy korzystając ze wsparcia w projekcie może utworzyć jeden przedsiębiorca?

Maksymalnie 10 nowych stanowisk pracy. Minimalnie 1 nowe stanowisko pracy. Wysokość udzielonego wsparcia uzależniona jest od posiadanych środków w budżecie projektu

 

Czy można zakupić w ramach tworzenia miejsca pracy, rzeczy używane?

Nie ma przeciwwskazań w tym zakresie. Jednak:
Ceny zakupionych rzeczy używanych nie mogą odbiegać od cen rynkowych.
Trzeba przedstawić 3 niezależne oferty takich samych lub podobnych jakościowo przedmiotów lub urządzeń
Sprzedający musi wystawić oświadczenie o tym, iż sprzedawany towar w ciągu ostatnich 7 lat nie został zakupiony z funduszy publicznych w tym w szczególności z funduszy unijnych. Nie ma również możliwości zakupu rzeczy lub urządzeń związanych z doposażeniem miejsca pracy na podstawie umów cywilno - prawnych z osobami fizycznymi

 

Czy wymagane jest zabezpieczenie jeśli pracodawca korzysta wyłącznie z subsydiowanego zatrudnienia ?

Tak. Zabezpieczenie jest zabezpieczeniem zapisów umowy, która zobowiązuje pracodawcę nie tylko do wypłaty wynagrodzenia, za które otrzymuje refundację, ale także do utrzymania subsydiowanego stanowiska pracy przez określony czas. I właśnie ten wymóg zapisany w umowie jest zabezpieczany

 

Czy można doposażyć miejsce pracy o samochód?

- Po pierwsze  musi wystąpić zgodność takiego wydatku z pomocą de minimis. 

-  Jeśli zakup auta miałby wspomagać mobilnie tworzone stanowisko pracy, to maksymalna kwota którą można przeznaczyć na auto wynosi 30% z kwoty o którą ubiega się pracodawca. Maksymalnie jest to 30% z kwoty 22000 . Zakupowane auto nie może być starsze niż 10 lat.

 

Czy kupując samochód muszą kupić jakieś konkretne auto ?

Najważniejsze jest to, że w ramach doposażenia stanowiska pracy przedsiębiorca otrzyma maksymalny zwrot za zakup auta na poziomie określonym w regulaminie projektu. Dodatkowo auto nie może być starsze niż 10 lat ( decyduje data pierwszej rejestracji pojazdu) i jego zakup musi być powiązany ze specyfiką pracy, którą wykonywać będzie pracownik zatrudniany na nowo tworzonym stanowisku.

 

Co w przypadku, jeśli zakupione w ramach refundacji urządzenia, samochód itp. Zostanie skradzione, rozbite itp.?

Jeśli zakupione w ramach refundacji  rzeczy lub urządzenia niezbędne do utworzenia nowego miejsca pracy ulegną zniszczeniu lub zostaną skradzione, Pracodawca zobowiązany jest do odtworzenia ( zakupu) w terminie do 30 dni, nowych rzeczy lub urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pracownika na nowo utworzonym w ramach projektu miejscu pracy zgodnie z zapotrzebowaniem jakie Pracodawca zapisał w złożonym i zaakceptowanym przez członków KOW wniosku Pracodawcy.

 

Jak należy opisać we wniosku nowo tworzone miejsce pracy ?

Wypełnienie wniosku o doposażenie i/lub subsydiowane nowego miejsca pracy pozostaje w gestii pracodawcy.

Wniosek i jego zapisy podlegają ocenie członków Komisji Oceny Wniosków ( KOW) 

Dokładne opisy stanowisk planowanych do utworzenia wraz z kodami oraz wymaganymi kompetencjami na stronie :

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca KLIKNIJ TUTAJ 

oraz dodatkowo korzystać z Klasyfikacji Zawodów i Specjalności , który znajduje się tutaj:

http://www.klasyfikacje.gofin.pl/kzis/6,0.html

 

Zalecamy korzystanie z w/w materiału ogólniedostępnego w internecie w celu poprawnego wypełnienia wniosku,

opisu tworzonego stanowiska pracy oraz zakresu zaplanowanych do zakupienia w tym zakresie maszyn i urządzeń.

 

Czy o doposażenie stanowiska pracy może ubiegać się firma, która istnieje na rynku gospodarczym od 2 miesięcy?

Nie. O stworzenie nowego stanowiska pracy mogą starać się wyłącznie firmy i instytucje, które funkcjonują na rynku minimum 6 miesięcy i złożą wymagane regulaminem projektu załączniki i zaświadczenia.

 

Jestem prezesem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kogo ma dotyczyć zaświadczenie o niekaralności? Spółki czy prezesa zarządu?

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaświadczenie o niekaralności musi przedłożyć: spółka oraz osoba lub osoby posiadające zdolność prawną do zaciągania zobowiązań w imieniu spółki.