Tytuł projektu: Szansa na horyzoncie!

Realizator projektu: NON PROFIT INKUBATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O. w Wałbrzychu

Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 2061351,13 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1958002,14zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów : dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego

Okres realizacji: 01.07.2019 roku – 30.06.2021 rok

Celem głównym projekty jest zapewnienie 35 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym  z terenu powiatów : dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego , zindywidualizowanego wsparcia  społeczno-zawodowego mającego na celu w odniesieniu do osób pozostających bez zatrudniania zapewnienie Im możliwości powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu form wsparcia, jak i poprawy sytuacji na rynku pracy osób pracujących z wykorzystaniem dostępnych w projekcie form wsparcia w tym zakresie

Projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów w którym Liderem jest przedsiębiorstwo społeczne NON PROFIT INKUBATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O. a Partnerem stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu 

Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 748480100 w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w Dolnośląskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTÓW

Szanowni Państwo,

chęć uczestnictwa w projekcie jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że: Inkubator Pomysłów spółka non profit  z siedzibą w Wałbrzychu ulica Beethovena 10 , NIP 8862777392 oraz   Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 w ramach realizacji projektu, może przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektów.

Klauzula informacyjna – deklaracja udziału w projekcie:

1. Administratorem danych zawartych w dokumentach kwalifikacyjnych do uczestnictwa w projekcie jest Inkubator Pomysłów spółka non profit  z siedzibą w Wałbrzychu ulica Beethovena 10 , NIP 8862777392 oraz   Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 zwani dalej Realizatorzy

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ubieganie się i udział w projekcie

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do możliwości  udziału w projekcie. Niepodanie danych spowoduje brak możliwości udziału w projekcie. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji projektu którego finansowanie pochodzi z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych. Wgląd do danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w projekcie i innych dokumentach dotyczących jego udziału w projekcie zgodnie przepisami prawa mają także instytucje określone w aktach prawnych, umowach na podstawie, których organizowane są projekty (m.in. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd Marszałkowski, właściwe Ministerstwo).

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji zobowiązań, a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane tj. 5 lat, czas określony w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Jeżeli w trakcie wycofacie Państwo swoja zgodę na przetwarzanie danych to wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem. Wycofanie zgody, powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych z chwilą wycofania zgody. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość ubiegania się i uczestnictwa w projekcie.