Tytuł projektu: Szansa na horyzoncie!

Realizator projektu: NON PROFIT INKUBATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O. w Wałbrzychu

Działanie 9.1  – Aktywna integracja  realizowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wartość projektu: 2061351,13 zł w tym wkład Funduszy Europejskich w wysokości 1958002,14zł

Zasięg terytorialny: na terenie powiatów : województwo dolnośląskie.

Okres realizacji: 01.07.2019 roku – 31.08.2021 rok

Celem głównym projekty jest zapewnienie 35 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym  z terenu województwa dolnośląskiego, zindywidualizowanego wsparcia  społeczno-zawodowego mającego na celu w odniesieniu do osób pozostających bez zatrudniania zapewnienie Im możliwości powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem dostępnych w ramach projektu form wsparcia, jak i poprawy sytuacji na rynku pracy osób pracujących z wykorzystaniem dostępnych w projekcie form wsparcia w tym zakresie

Projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów w którym Liderem jest przedsiębiorstwo społeczne NON PROFIT INKUBATOR POMYSŁÓW SP. Z O.O. a Partnerem stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu 

Biuro projektu znajduje się w Wałbrzychu ul. Ludowa 1 C. Informacje udzielane są pod numerem telefonu 748480100 w Sudeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w Dolnośląskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW  PROJEKTÓW

Szanowni Państwo,

chęć uczestnictwa w projekcie jest związana z koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W związku ze zmianami w prawie ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. UE L 119/1 z 4.5.2016R) zwanego dalej RODO, realizując przysługujące Państwu na podstawie Art. 13 RODO prawo do informacji, zawiadamiamy, że: Inkubator Pomysłów spółka non profit  z siedzibą w Wałbrzychu ulica Beethovena 10 , NIP 8862777392 oraz   Forum Aktywności Lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, 58-304 NIP: 886-277-73-92, KRS: 0000212459, REGON 891542030 w ramach realizacji projektu, może przetwarzać dane osobowe związane z realizacją projektów.

 

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem danych jest Forum Aktywności lokalnej z siedzibą w Wałbrzychu, NIP: 886-277-73-92

 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem danych osobowych powołanym przez administratora (Joanna Czocher) poprzez adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach związanych z działalnością statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania z RPO WD 2014-2020, projektach i wydarzeniach, realizowanych przez Forum Aktywności Lokalnej na podstawie wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody w oparciu o art.6 ust.1 lit. a) RODO.

 4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i w celu spełnienia zobowiązań ciążących na Forum Aktywności Lokalnej.

 5. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacji umów zawartych z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy.

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom i instytucjom na potrzeby realizacji celu/celów określonych w punkcie 3 niniejszej klauzuli na podstawie przepisów prawa (podmioty współpracujące przy wdrażaniu RPO WD 2014-2020).

 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy o warunkach i sposobie realizowanych projektów o których mowa w punkcie 3.

 9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych.

 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne , jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania czynności związanych z działalnością statutową Forum Aktywności Lokalnej, korzystania ze wsparcia w ramach projektów RPO WD 2014-2020, wydarzeniach, realizowanych przez Forum Aktywności Lokalnej.

 12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.